Naskah Upacara Adat Sunda


Naskah Upacara Adat Sunda

 

Overture:

Gending khusus

 

Narasi:

Jeung diantara tanda-tanda kakawasaanana

Geus diciptakeun pikeun aranjeun

Pasangan hirup diantara aranjeun

Rasa asih diantara aranjeun

Sangkan aranjeun aya dina katingtriman

 

Rajah lengser (amitan)

Rampak sekar:

Tah sora goong ngungkungan aya naon aya naon 2X

Tah sora-sora bewara tah sora goong tanggara tanggara reujeung bewara

Paheut hiji subaya

 

Nu pasini jatuk rami ayeuna dugi kawanci

Nu paheut ngeuyeuk kadeudeuh ayeuna parantos rawuh

Dipapag dibageakeun bagea wilujeng sumping calon rajaning sadinten

Nulinggih di istrenan

 

Solo:

Pun sapun uwa hampura

Manawi tatamu saha

Rumaos uwa leleda

Sakedap antosan heula uwa tumut kasalira

Seja ngembarkeun bewara kasakumna balarea

Pun sapun

Uwa nebarkeun sumping

Tuh atra ngaleut ngalabring

Der gending geura ramekeun

Bral miang geura papageun

Bur payung geura bukakeun 3X

 

Gending umbul-umbul/ibing baksa:

Sampak/gending khusus (keringan)

Gending payung (pangapungan):

Samapiung ngapung ka manggung

Ngapak mega ngawang-ngawang burudul

Budul saalung baju barabay

Sawidak deupa rup kusambut rap ku lemah

Kadingdingan indung peuting kahalangan mega malang

Enggeus…

Rentong sagede papatong reuntas sagede bangbara

Tarik batan mimis bedil

Reuntas batan kuda lumpat

Awak wawuh jeung nulembut

Awak loma juragan

Duh jeung dewata

 

Gending lengser (khusus)

Lengser midang (Gudril):

Uwa lengser 2X

Geus miang mapag nugandang

Leumpangna rurusuhan

Bangun taya karingrang

Diudag-udag kalangkang 2X

 

Gending mayang (pajajaran):

Nagri mashur pajajaran

Patilasan siliwangi

Jung nanjung 2X

Panganten sing nanjung

Mugi gusti nangtayungan

 

Tawur kembang (bunga):

Catrik:

Ditawur kembang malati

Sengitna tisanubari

Nuseyngit kanggo salira

Tiwargi sadaya

Sing asih kembang katresnan

Nu medal nalelembutan

Hariring kanggo salira

Tiwargi sadaya

 

Kulu-kulu:

Haturan jimat awaking

Panganten teh gening sumping

Hidep nu dianti-anti

Nyumponan jangji pasini

 

Ditawur kembang malati

Seungit kembang mawar sari

Nu seungit kanggo salira

Ti abdi-abdi sadaya

 

Baheula mah nelengnenggung

Ayeuna jalugjug jangkung

Baheula mah nelengneggung

Ayeuna kabale nyungcung

 

Kalung bunga:

(jemplang titi)

 

Tari persembahan (merak):

Gending hkusus lagu catrik

 

Sholawatan:

Shollalloh ‘ala Muhammad

Shollalloh ‘alaihiwasallam 2X

NASKAH PROSESI UPACARA PANGBAGEA

SISWA-SISWI PINUNJUL KELAS IX MTS AKHLAQIYAH

SUKANGALIH PACET

TAHUN AJARAN 2011-2012

 

PROLOH    :  Upacara Pangbagea Siswa-siswi pinunjul kelas IX MTs Akhlaqiyah Tahun Ajaran 2011- 2012 dikawitan…….!

 

GENDING   :  (Bubuka 1)

ADEGAN    :  1. Juru siap midang

 

PROLOH    :  nitih wanci nu mustari

                     tepung taun nu milangkala

                     mangsa lawas geus karandapan

                     pungkaan lulus banglus rahayu

                     seuweu siwi harapan nagri

                     geus tutas talabil ilmi

                     kiwari rek diistrenan……………….

 

GENDING   :  (BUBUKA 2)

ADEGAN    : 2. KI SUNDA NGAWITAN MAPAY

 

PROLOH    :  midang tandang mani gandang

                     rek ngalanglang palataran

                     boh bisi aya karaman

                     mamang lengser pulang anting

                     ngatur siswa nu garinding

                     heunte weuleh sura seuri

                     bangun anu bungah ati

                     mamang lengser bageakeun

                     nu rek tandang tos keseuleun

                     mamang lengser tong cileureun

                     bisi aya nu tinggaleun

 

GENDING   : (RAJAH)

ADEGAN    :  3. KI SUNDA NGARAJAH SINEMBAH

  1. JURU PAYUNG MIDANG
  2. PONGGAWA MIDANG
  3. DAMIANG MIDANG
  4. SADAYA JURU MAPAG PANGANTEN

 

PROLOH    :  bray sing bengras, bray sing bengras

                     nyaangan nu lalampahan

                     bray sing bengras, bray sing bengras

                     nyarengan nu makalangan

 

                     bray sing caang, bray sing caang

                     lir sang surya narawangan

                     bray sing caang, bray sing caang

                     masing lenglang herang mencrang

 

                     ngawitan ngalengkah mencar

                     seja ngambah pancen anyar

                     lumampah anu munggaran

                     neruskeun harepan jembar

 

ADEGAN    :  8.ACARA GUNTING PITA

GENDING   : (SIEUPAN)

 

PROLOH    :  deg randeg sapangadeg…….!

                     didieu tetep geus deket

                     pita nu nganteng ngahalangan lawang saketeng…….

                     lir pipinding panyilir asih,

                     hahalang panyinglar tresna

                     prak kiwari geura singraykeun…..geura bukakeun……!

                     geura gunting ku gunting kaasih

                     kalayan neda widi ti Gusti Nu Maha Suci…..

 

ADEGAN    : 9. juru sadayana mapag panganten dugi ka caket panggung

  1. panganten di handap panggung, juru kabagi dua sapalih kaluhur panggung

 

PROLOH    : pihatur ka keresana pupuhu MTs Akhlaqiyah

                     disarengan ku pupuhu komite linggih ka panggung

                     kanggo kemban sawer minangka pangjurung laku kalulusan pinunjul MTs Akhlaqiyah taun ajaran 2011-2012 nu bade miang tandang makalangan pikeun ngahontal cita-cita

 

ADEGAN    : 11. PROSESI SAWER PANGANTEN

GENDING   : (RAJAH, PAPATET, KINANTI, PAYO)

 

PROLOH    :  disawer dina bangbarung, jig indit ka bumi asih

                     nyekel buana sorangan, diri sing manjing walagri

                     jiwa digjaya waluya, dibarengan sugih ati

                     disawer bari dipayung….

                     papayung dina usik,

                     dina ringkang kumeleundang, da eling-eling kapawit

                     eling kaindit-inditan nawaetu dina ati…………….

 

ADEGAN    : 12. PANGANTEN NAEK KAPANGGUNG

  1. PROSESI SUNGKEMAN PANGANTEN

GENDING   : (PAPATET)

 

PROLOH1  : Anaking…..!

                     3 taun anu kalangkung …….

                     hideup cunduk di ieu sakola,…

                     pikeun maruluh elmu nu laluhung

                     datang pikeun nyiar atikan anu sampurna……..

                     nya salira eta pisan anaking

                     hideup paheuyeuk-heuyeuk lengeun,

                     paantay-antay panangan……………

                     dina enggoning ngulik pangarti,

                     nyiar luang dina daluang, jeung ti pada urang,

                     tapi kiwari, anaking…!

                     cunduk waktu anu tangtu,

                     nitih wanci anu mustari,….

                     ninggang mangsa anu sampurna,..

                     pikeun hidep lekasan nyiar atikan di ieu sakola,…

                     tapi lain hartina hideup geus tamat teu kudu diajar,…

                     lain……, lain….., lain….., anaking……!

                     tuh tingali….. masih loba keneh gunung anu kudu dijugjug,

                     masih keneh lega sagara anu kudu di sorang,

                     kukituna anaking, mun ngalengkah mawa Bismillah,

 

                     leumpang dibarung ku iman,

                     ditameng leber wawanen,

                     rancage migawe pancen,

                     eling kana titincakan,

                     ngadali simpay kaeling

                     tong poho ditemah widi

 

PROLOH 2 : ibu……..!

                     bapak guru……!

                     teu saat-saat golontor kanyaah ibu,

                     teu peugat-peugat tataman kaheman bapa,

                     3 taun lamina abdi cunduk di ieu sakola,

                     pikeun maluruh elmu nyiar atikan anu sampurna,

parantos ngariweuhkeun ibu sinareng bapa guru,

matak nyusahkeun manah dina mangsa ngatik ngadidik abdi sadayana,

langkung tipayun abdi neda dihapunten,

neda agung cukup lumur jembar hampura nu di teda,

sangkan taya nu nyungkelit sumarambah dina bayah,

neda dihampura tiluhur sausap rambut, tihandap sahibas dampal,

pamugi ngahapunten samudaya kalepatan….

 

ibu…!

bapa guru…!

abdi sadaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan,

kersa rehing parantos ngatik ngadidik,

kalayan hirup henteu luput tina pangaping sareung pangjaring,

 

ibu…!

bapa guru…!

abdi sadaya neda pidu’a rehing dina denget ayena

estuning hirup bakal ngambah sagara kahirupan nu anyar,

anu pinasti pinanggih jeung rupa-rupa gogoda,

anu temahna matak ngahambat kana jalan kahirupan,

kuhal sakitu neda pidu’a ti ibu sareung bapa guru,

pamugi abdi sadaya mugiya aya dina panangtayungan gusti nu maha agung,

kalayan hirup teu kaluar tina jalan ajaran agama…

 

ibu…!

bapa guru…!

hatur nuhun tina sagala rupi yasa ibu bapa guru salami ieu,

anu teu tiasa diukur ku tangtungan umur,

kalayang diteang ku robahna zaman….

pileuleuyan….. pileuleuyan……pileuleuyan…..,

ibu….., bapa guru……

 

PROLOH 1 :  anaking……………..

Teu kendat-kendat ibu sinareung bapa pikeun ngahampura ka hideup sadayana,

Dina mangsa katukang, hamo peugat-peugat pidu’a ti ibu sunareung bapa,

Kanggo hideup sadayana, anu salawasna ngadu’a dina unggal renghap nafas…

Pileuleuyan geulis………..

Pileuleuyan kasep………..

Poma hideup ulah poho kana temah wadi,

Bral….. geura ngambah jalan anyar, beber layar tarik jangkar,

Pikeun ngambah sagara kahirupan anu nyata,

Kalayan pidu’a ibu bapa guru salawasna bakal mareungan lengkah hideup sadayana…..

 

ADEGAN    : 14. Prosesi pamasrahan ijazah ka siswa-siswi pinunjul/panganten

 

PROLOH    : pihatur ka kersana…………………………………. linggih ka panggung kanggo masrahkeun ijazah ka lulusan pinunjul MTS AKHLAQIYAH taun ajaran 2011-2012

 

PROLOH    :     duh anaking…………………

Teu karasa kiwari ngajadi bukti,

Hideup geus tamat diajar,

Nungtut elmu nyungsi harti,

Tapi hideup sing gumarti,

Tong poho kana piwuruk,

Minangka tanda pamungkas, prasasti keur ajen diri,

Geura tampa…geura tampa ijazah anu utama

 

ADEGAN    : 15.PROSEI SEREN TAMPI SISWA-SISWI KELAS IX MTS AKHLAQIYAH

  1. KEDAL LISAN LISAN PAMASRAHAN ANU BARIS DIDUGIKEUN KU KERESANA IBU/BAPAK PUPUHU………..

17.KEDAL LISAN PANAMPIAN TI PIHAK WALI SISWA ANU BARIS DIWAKILKEUN KU KERSANA IBU/BAPA…………….

  1. PROSESI RAMAE TAMAH SISWA-SISWI KELAS IX MTS AKHLAQIYAH SADAYANA NAEK KALUHUR PANGGUNG

 

PROLOH    :  MUNG SAKITU ANU KAPIHATUR ACARA PROSESI PANGBAGEA SISWA-SISWI KELAS IX MTS AKHLAQIYAH TAUN AJARAN 2011-2012,

MUGIYA APANJANG APUNJUNG,

CAG,, AH……………….!

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s